за

за предлог 1. за;
за час — за час;
ние се бориме за мир — мы бо́ремся за мир;
ден за ден — день за днём;

2. для;
за тебе го сторив тоа — я сде́лал э́то для тебя́;

3. о;
ние зборуваме за времето — мы говори́м о пого́де;

4. на;
за глава повисок — на го́лову вы́ше;

5. указывает направление в;
таа оди за Скопје — она́ е́дет в Ско́пье;

6. указывает на цель или направленность действия:
делегацијата отиде за на фестивалот — делега́ция уе́хала на фестива́ль;

{}
за жал — к сожале́нию;
за среќа — к сча́стью;
заб за заб — зуб за зуб;
за срам си! — позо́р тебе́!;
тој е за чудо — он вызыва́ет удивле́ние;
за да — что́бы;
за дека — потому́ что.
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,